czwartek, 25 października 2018

Regulamin uczestnika zajęć , współpraca z rodzicami


 
 
  1. Czas trwania zająć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.

2. Spotkanie trwa od 20 do maksymalnie 40 minut 
w zależności od liczby dzieci na zajęciach.3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe
(tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, chorób zakaźnych, itp.)

4. Rodzice są zobowiązani do regularnego  
i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy.

5. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu 
na każde zajęcia.


6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń, aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy.

7. Nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oraz
 
 niestosowanie się  do zaleceń logopedy powoduje 
 
przekazaniem informacji do wychowawcy klasy.

 
 WSPÓŁPRACA RODZICA Z LOGOPEDĄ

Wyrażając zgodę na terapię logopedyczną dziecka
 w naszej szkole:

1. Rodzic jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka 
 
go w związku z trudnościami dziecka
.
2. Rodzic ma systematyczny kontakt z logopedą.
 
3. Rodzic wyposaża swoje dziecko w zeszyt do terapii mowy.

4. Rodzic z dzieckiem dopilnowują harmonogramu zajęć 

logopedycznych.
 
5. Rodzic systematycznie powtarza z dzieckiem zabawy
 
i ćwiczenia logopedyczne wklejone lub zapisane w zeszycie, 

traktując je jako przygotowanie do kolejnych etapów pracy 

dziecka. 
 
6. Rodzic ćwiczy w domu tak często, jak to możliwe
 
 w atmosferze spokoju i pogodnego nastroju np. 10-20 minut 
 
dziennie.
 
7. Rodzic jest otwarty na dialog z logopedą.
 
8. Rodzic informuje logopedę o nieobecnościach dziecka  

na zajęciach.

9. Rodzic w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o pomoc
 
i wyjaśnienie wątpliwości.
 
 
10. Rodzic po zajęciach logopedycznych może zasięgać 
 
informacji o bieżących postępach dziecka.
 

Terapia logopedyczna - co to takiego?  2 września 2018r. rozpoczęliśmy

w   Szkole  Podstawowej nr 2  

w Świebodzinie
 kolejny rok nauki i pracy, także logopedycznej.

 Jako Logopeda

zapraszam wszystkich zainteresowanych 

do mojego gabinetu, 

który znajduje się w budynku B naszej szkoły, 

na parterze obok stołówki.Od 2 września 2018r.

w trakcie zajęć szkolnych
                  przeprowadziłam we wszystkich klasach 

   przesiewowe badania logopedyczne.
Niektórzy uczniowie za zgodą Rodziców 
mogą uczęszczać na zajęcia terapii mowy.

             Na czym polega terapia logopedyczna ?


 Na podstawie wstępnej diagnozy logopedycznej wymowy  dziecka oraz aktualnego stanu narządów artykulacyjnych

 ustala się indywidualny program pracy 

korygującej problem artykułowania wypowiedzi ustnych.


 Jednym z najważniejszych akcesoriów logopedycznych 
jest lustro. 

Na na nim widać twarz  logopedy i dziecka 
podczas wspólnych ćwiczeń artykulacyjnych. 
Przed nim analizuje się każdy ruch :
żuchwy, języka, warg, policzków
i ustala plan korygowania zaistniałego problemu wymowy. 


Na zajęciach obowiązuje indywidualizacja 
i dostosowanie metod i form pracy 
do aktualnych potrzeb określonego dziecka.

Gdy nieprawidłowa wymowa utrzymuje się dłużej
wówczas włącza się  do terapii
 ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.Dziecko słucha - rozumuje - naśladuje. 

Uwaga !!!

Mowa u prawie wszystkich dzieci
 rozwija się podobnie, więc :